สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

องค์ประกอบที่ ๕  การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

องค์ประกอบที่ ๕ การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

By on ธันวาคม 5, 2013

องค์ประกอบที่ ๕ การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

 

หลักการ  นำองค์ความรู้ ที่เป็นวิทยาการ เผยแพร่เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่

สาระการเรียนรู้

การบูรณาการสู่การเรียนการสอนในกลุ่มสาระ และสาขาวิชาต่างๆ   การเผยแพร่องค์ความรู้

การสร้าง การใช้ การดูแลรักษา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อการใช้ประโยชน์องค์ความรู้ในวงกว้าง

 

ลำดับการเรียนรู้

๑. การนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การเรียนการสอน

๑.๑ การจัดทำหลักสูตรและการเขียนแผนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกน

กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑.๒ การจัดเก็บผลการเรียนรู้

๒. การเผยแพร่องค์ความรู้

๒.๑ การบรรยาย

๒.๑.๑   การสนทนา

๒.๒.๒ การเสวนา

๒.๒.๓ สัมมนา/อภิปราย

๒.๒ การจัดแสดง

๒.๒.๑  จัดแสดงนิทรรศการ

๒.๒.๒ นิทรรศการประกอบบรรยายสรุป

๒.๒.๓ จัดนิทรรศการเฉพาะเรื่อง/ประเภท

๓. การจัดสร้างแหล่งเรียนรู้

๓.๑  การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์

๓.๒ การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่อง

๓.๓ การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

๔.  การใช้ การดูแลรักษา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้

 

อธิบายลำดับการเรียนรู้

๑. การนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การเรียนการสอน

                ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริฯ เกี่ยวกับการศึกษาว่า

“..นอกจากพืชพรรณแล้ว  สิ่งที่มีในธรรมชาติ สิ่งที่หาได้ง่าย อาจเป็นอุปกรณ์สอนได้หลายอย่าง แม้แต่วิชาศิลปะก็ให้มาวาด รูปต้นไม้  ก็ไม่ต้องหาของอื่นมาเป็นแบบ  หรือเรื่องภาษาไทย  การเรียงความ ก็อาจทำให้เรื่องของการเขียนรายงาน ทำให้หัดเขียนหนังสือ หรืออาจแต่งคำประพันธ์ ในเรื่องพืชเหล่านี้..”

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐    ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนคือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโรงเรียน โดยมีพืช เป็นปัจจัยหลัก  ชีวภาพอื่น เป็นปัจจัยรอง กายภาพ เช่น ดิน น้ำ อากาศ แสง เป็นปัจจัยเสริม และวัสดุ อุปกรณ์อื่น เป็นปัจจัยประกอบ

๑.๑ การจัดทำหลักสูตรและการเขียนแผนการสอน

การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนโดยนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาเป็นสื่อ ทำได้ดังนี้

๑.) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางสถานศึกษาได้นำสาระแกนกลางจากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี ๒๕๕๑ โดยมีเนื้อหาในหลักสูตรที่สอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ สามารถนำมาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

๒.) หลักสูตรท้องถิ่น

สถานศึกษาร่วมกับท้องถิ่น จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อพัฒนาแนวคิด

ในการพัฒนาแบบองค์รวมได้อย่างชัดเจนโดยมีงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นฐาน สามารถนำมาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

๓.) หลักสูตรอื่นๆ

สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน ในแต่ละระดับ เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรอุดมศึกษา โดยมีงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นฐาน สามารถนำมาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

                ๑.๒ การจัดเก็บผลการเรียนรู้

ให้จัดเก็บผลงาน จำนวนชิ้นงาน ที่ผู้เรียนแต่ละระดับ แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ได้ดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้

 

๒.  การเผยแพร่องค์ความรู้

                ๒.๑ การบรรยาย

                            ๒.๑.๑   การสนทนา  เป็นการพูดในเรื่องเดียวกัน ภายในกลุ่ม หรือ ห้องเรียนเดียวกัน

                            ๒.๑.๒  การเสวนา  เป็นการพูดในปัจจัยเดียวกันหรือเรื่องเดียวกัน แต่ต่างกลุ่มหรือต่างห้องเรียน

                            ๒.๑.๓  สัมมนา/อภิปราย เป็นการประชุมรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด  ในเรื่องเดียวกัน โดยอภิปรายที่ละประเด็น 

                  ๒.๒ การจัดแสดง

                           ๒.๒.๑  นิทรรศการ เป็นการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ 

                           ๒.๒.๒  นิทรรศการประกอบบรรยายสรุป  เป็นการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ  มีการบรรยายประกอบ

                             ๒.๒.๓  จัดนิทรรศการเฉพาะเรื่อง เฉพาะประเภท ภาพวาดทางวิทยาศาสตร์ ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ ภาพถ่าย  (พืช สัตว์)  ฯลฯ

๓. การจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ 

๓.๑  การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์  สถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่างๆโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ ศึกษา และก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจ

๓.๒ การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่อง  เฉพาะประเภท พิพิธภัณฑ์พืช พิพิธภัณฑ์สัตว์ พิพิธภัณฑ์ดิน หิน ฯลฯ

๓.๓ การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา   เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงรวมทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตไว้ในที่เดียวกัน

 

๔.  การใช้ การดูแลรักษา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

การใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้

                                (1) บันทึกข้อมูลการใช้พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

(2) บันทึกข้อมูลการใช้ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่อง และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

(3) บันทึกการดูแลรักษา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑.  ด้านวิชาการ

๑.  การพัฒนาด้านการศึกษา  เช่น การจัดทำหลักสูตร การเขียนแผนจัดการเรียนรู้

๒. ศิลปะ เช่น การจัดแสดงผลงานทางวิชาการ การออกแบบแหล่งเรียนรู้

๓. การสื่อสารทางการศึกษา เช่น การสนทนา เสวนา สัมมนา อภิปราย  การจัดแสดงในรูปแบบต่างๆ และเอกสาร

๒.  ด้านภูมิปัญญา

๑. การเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒. การสร้างองค์ความรู้ขึ้นใหม่

๓. การใช้องค์ความรู้

๓.  คุณธรรมและจริยธรรม

๑.  ความรับผิดชอบ

๒. ความเอื้ออาทร เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

๓. ความสามัคคี

๔. มนุษยสัมพันธ์

 

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>