สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

องค์ประกอบที่ ๑ การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้

องค์ประกอบที่ ๑ การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้

By on ธันวาคม 5, 2013

IMG_5528IMG_5537

ปรัชญาการสร้างนักอนุรักษ์

ให้

การสัมผัส ในสิ่งที่ไม่เคยได้สัมผัส

การรู้จริง ในสิ่งที่ไม่เคยได้รู้จริง

เป็น

ปัจจัย  สู่  จินตนาการ

เป็น

เหตุแห่งความอาทร การุณย์

สรรพชีวิต สรรพสิ่ง

                                                                                                                                                                     ดร.พิศิษฐ์  วรอุไร

องค์ประกอบที่ ๑

ระดับมัธยมต้น

ข้อ ๑. ให้บอกชื่อพื้นเมือง ของพืชและสัตว์ต่างๆ ได้

ข้อ ๒. ต้องบอกรูปลักษณ์ทางเรขาคณิตได้ เช่น สามเหลี่ยม รี กลม

ข้อ ๓. ต้องปลูกต้นไม้จากเมล็ดได้ และนับจำนวนได้ เช่น ปลูกถั่ว ไม้ที่โตเร็ว) บอกความยาว

ข้อ ๔. ให้วาดภาพ ระบายสี บอกชื่อสี ข้อ ๑ – ๓ ได้

ข้อ ๕. บอกประโยชน์ของพืช สัตว์นั้นๆ ได้

ข้อ ๖. บอกพฤติกรรมของพืช สัตว์นั้นๆ ได้

ข้อ ๗. บรรยายโดยคำพูดในข้อ ๑ – ๖ ได้ (ยืนพูดได้) เป็นการเล่าเรื่อง

ข้อ ๘. เขียนรายงานข้อ ๑ – ๖ ได้

ข้อ ๙. เขียนภาษาอังกฤษในข้อ ๑ ได้

ข้อ ๑๐. เขียนบรรยายความรู้สึกในการทำงานร่วมกับเพื่อนได้

ข้อ ๑๑. วาดภาพลายเส้นทางวิทยาศาสตร์ได้

ข้อ ๑๒. ทำแผนผังบริเวณแสดงตำแหน่งต้นไม้ได้

ข้อ ๑๓. ให้ทำห้าองค์ประกอบของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้อย่างชัดเจน เช่น ก.๗ -๐๐๓

 

ระดับมัธยมปลาย

ข้อ ๑. ให้บอกชื่อพื้นเมือง ของพืชและสัตว์ต่างๆ ได้

ข้อ ๒. ต้องบอกรูปลักษณ์ทางเรขาคณิตได้ เช่น สามเหลี่ยม รี กลม

ข้อ ๓. ต้องปลูกต้นไม้จากเมล็ดได้ และนับจำนวนได้ เช่น ปลูกถั่ว ไม้ที่โตเร็ว) บอกความยาว

ข้อ ๔. ให้วาดภาพ ระบายสี บอกชื่อสี ข้อ ๑ – ๓ ได้

ข้อ ๕. บอกประโยชน์ของพืช สัตว์นั้นๆ ได้

ข้อ ๖. บอกพฤติกรรมของพืช สัตว์นั้นๆ ได้

ข้อ ๗. บรรยายโดยคำพูดในข้อ ๑ – ๖ ได้ (ยืนพูดได้) เป็นการเล่าเรื่อง

ข้อ ๘. เขียนรายงานข้อ ๑ – ๖ ได้

ข้อ ๙. เขียนภาษาอังกฤษในข้อ ๑ ได้

ข้อ ๑๐. เขียนบรรยายความรู้สึกในการทำงานร่วมกับเพื่อนได้

ข้อ ๑๑. วาดภาพลายเส้นทางวิทยาศาสตร์ได้

ข้อ ๑๒. ทำแผนผังบริเวณแสดงตำแหน่งต้นไม้ได้

ข้อ ๑๓. ให้ทำห้าองค์ประกอบของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้อย่างชัดเจน เช่น ก.๗ -๐๐๓

ข้อ ๑๔. ให้สร้างรูปวิธาน และค้นคว้าชื่อพรรณไม้ และชีวภาพอื่นๆ จากรูปวิธานที่มีอยู่ได้

(ตามศักยภาพที่ตนมี)

ข้อ ๑๕. ให้เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชพรรณ และชีวภาพได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

ข้อ ๑๖. สามารถวาดภาพส่วนประกอบของพืช และชีวภาพได้ถูกต้องและถูกตรง

ข้อ ๑๗. วางแนวทางการศึกษาชีวภาพได้อย่างสมบูรณ์และเป็นระบบ

 

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>