โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต13

******ให้นักเรียน โรงเรียนวิเชียรมาตุ******
สมัครสอบ สอวน. ให้เสร็จสิ้น ก่อนวันที่ 28 มิถุนายน 2562
สามารถดูขั้นตอนการสมัครสอบ โอลิมปิกวิชาการได้ที่ ----> คลิก <---

***ประกาศ การใช้ตารางเรียนและตารางสอนใหม่(ปรับปรุงใหม่ 7-6-62)
เริ่มใช้ วัน จันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 *****

s