โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต13

***ประกาศ การใช้ตารางเรียนและตารางสอนใหม่(ปรับปรุงใหม่ 7-6-62)
เริ่มใช้ วัน จันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 *****

s